Algemene voorwaarden


1. Algemeen
Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Chocolaterie Van Parijs BV met ondernemingsnummer BE0450.906.082 en maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 73 (hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop chocolaterievanparijs.shop wordt geplaatst.

De website van Chocolaterie Van Parijs werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website zijn gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

2. Aanbod en bestelling
De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met Chocolaterie Van Parijs voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan info@chocolaterievanparijs.be of op het telefoonnummer 051/22 05 84. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling
De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW.

De kosten voor verzending naar binnen- en buitenland worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden:  Bancontact/Mister Cash, Maestro, Ideal.

4. Bevestiging bestelling
Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering
Versheid, kwaliteit en een optimale verzending komen op de eerste plaats!

De levering van het bestelde artikelen gebeurt steeds op het door de klant opgegeven adres en dit op werkdagen tussen 8u en 18u, een speficiek leveringsuur kan u niet kiezen. Er is geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. Leveringen naar een postbus zijn niet mogelijk.

Bestellingen worden binnen de 72 uur na plaatsing geleverd in België. We kunnen niet in het weekend of op feestdagen leveren. Bestellingen die op zaterdag of zondag geplaatst worden zullen op de eerstvolgende werkdag behandeld worden. De verzendkost in België is 7 €. Verzending vanaf 30€ is gratis. Vermeld in de opmerkingen bij het afronden van uw bestelling als u uw pakket op een latere datum wil ontvangen.

Voor bestellingen van meer dan 10kg en voor verzending buiten België kan u ons telefonisch of via mail contacteren.

Bestellingen vanaf € 1.000 dienen minimum één week voor verzending geplaatst te worden.

De transporttijd (uitgedrukt in werkdagen) gaat in op de dag dat het pakket door ons wordt overgedragen aan bPost. U ontvangt daarna een e-mail met de trackingcode om uw pakje te kunnen volgen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien de vervoerder het pakket niet binnen de opgegeven transporttijd kan afleveren door overmacht (weersomstandigheden, extreme drukte, ongeval, staking, …) of wegens een foutief of onvolledig adres.

Zendingen die bij afwezigheid van de bestemmeling naar een afhaalpunt worden gebracht, daar niet worden afgehaald binnen de 14 dagen en ons retour gestuurd worden, komen niet in aanmerking voor terugbetaling indien het producten bevat met een beperkte houdbaarheid (houdbaarheid minder dan 3 maanden na verzending), dit geldt eveneens voor zendingen die retour komen wegens een foutief of onvolledig adres. De kosten voor een nieuwe verzending zijn ten laste van de koper.

Bij temperaturen vanaf 25° in België versturen wij NIET op vrijdag (geen verzendingen), dit omdat wij geen controle hebben over de temperatuur in de opslagruimte van de transportfirma’s tijdens het weekend.

Wij verpakken onze holle chocoladefiguren zo goed als mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor breuk tijdens het transport. Er kan geen compensatie worden geclaimd voor gebroken chocoladefiguren.

7. Garantie
Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld, samen met foto’s van de producten en verpakking, via een aangetekend schrijven aan het adres: Chocolaterie Van Parijs BV, Noorlaan 73, 8800 Roeselare of via een e-mail naar info@chocolaterievanparijs.be.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos omgeruild.

Chocolaterie Van Parijs garandeert dat de goederen zeer zorgvuldig verpakt worden en in perfecte staat bij ons vertrekken.

8. Handtekening en bewijs
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie kan de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna kan klant zich terug aanmelden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website
De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy
De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper.

11. Intellectuele eigendom
Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Kortrijk en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd.

.